جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1489خدمات درماني70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1393/09/039000
1489خدمات درماني70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1392/03/207200
1489خدمات درماني70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1391/09/294500
1489خدمات درماني70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1390/05/183200