پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1394/03/31240000
2293خدمات درماني69آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/08/070
2293خدمات درماني87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/08/070
2293خدمات درماني87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/08/06224000
2293خدمات درماني87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/11200000
2293خدمات درماني69آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/11333000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/07/22224000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/06/13224000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/06/02160000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/03/20140000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1391/02/20110000
2293خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1390/12/2289000