چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1394/03/31180000
2292خدمات درماني71آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/070
2292خدمات درماني80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/070
2292خدمات درماني80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/070
2292خدمات درماني84آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/070
2292خدمات درماني71آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/06257000
2292خدمات درماني80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/24201000
2292خدمات درماني80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/24201000
2292خدمات درماني87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/11170000
2292خدمات درماني87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/11170000
2292خدمات درماني84آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/11180000
2292خدمات درماني71آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/11256000
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/07/13180000
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/05/30130000
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/03/20100000
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/02/2098500
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1390/12/2894000
2292خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1390/12/2284000