سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2043خدمات درماني76آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/070
2043خدمات درماني88آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/070
2043خدمات درماني86آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/070
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/070
2043خدمات درماني76آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/06200000
2043خدمات درماني86آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/11140000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/11130000
2043خدمات درماني88آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/11135500
2043خدمات درماني76آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/11179500
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1392/04/24181000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1392/03/2073000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/08/1190000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/07/2987000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/07/1560000
2043خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1390/12/2259000