يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1394/05/04100000
2294خدمات درماني82آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/08/070
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/08/070
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/06/24100000
2294خدمات درماني82آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/03/11118000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/12/10118000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/10/14118000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/10/14100000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/10/1450000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/03/2050000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1391/08/1044000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1391/08/2944000
2294خدمات درماني90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1390/12/2236000