جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
481خدمات درماني70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1392/04/051029310
481خدمات درماني70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1391/02/051029310
481خدمات درماني70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1390/04/14795760
481خدمات درماني70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1389/10/16208971