پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1485خدمات درماني70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/06/01350000
1485خدمات درماني70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1389/01/2957000