سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1485خدمات درماني70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/06/01350000
1485خدمات درماني70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1389/01/2957000