چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1329خدمات درماني70آمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1394/03/31230000
1329خدمات درماني70آمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1390/01/17155000