شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
468خدمات درماني70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1393/11/2814000
468خدمات درماني70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1392/03/2012500
468خدمات درماني70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1391/10/059000
468خدمات درماني70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1389/04/2916706