شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
459خدمات درماني70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/06/1819000
459خدمات درماني70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/02/269500
459خدمات درماني70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1391/02/109000
459خدمات درماني70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1389/07/187300