جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
449خدمات درماني70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1394/01/015500000
449خدمات درماني70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1393/11/065500000
449خدمات درماني70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1393/01/315280000
449خدمات درماني70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1392/05/15302000
449خدمات درماني70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1389/06/25128900