پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
440خدمات درماني70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1392/03/206400
440خدمات درماني70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/10/024000
440خدمات درماني70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/03/233200
440خدمات درماني70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1390/05/182400