يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
438خدمات درماني70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1394/01/3153500
438خدمات درماني70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1392/06/1931000
438خدمات درماني70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1389/12/1826000