شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
431خدمات درماني70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1392/03/206400
431خدمات درماني70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/10/024000
431خدمات درماني70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/07/193500
431خدمات درماني70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1390/05/182800