سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
425خدمات درماني70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1393/09/0310000
425خدمات درماني70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1392/03/208000
425خدمات درماني70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1391/10/203800
425خدمات درماني70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1387/08/202400