يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
418خدمات درماني70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1392/03/206400
418خدمات درماني70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1391/07/194000
418خدمات درماني70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1390/05/183400