يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
400خدمات درماني70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1392/03/208000
400خدمات درماني70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1391/06/285000
400خدمات درماني70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1390/05/184200