جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
390خدمات درماني70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1392/03/2012800
390خدمات درماني70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/10/028000
390خدمات درماني70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/05/216500
390خدمات درماني70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1390/05/185100