جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1338خدمات درماني100آمپول - دسموپرسين استات - 4mcg/ml1394/03/30125000
1338خدمات درماني70آمپول - دسموپرسين استات - 4mcg/ml1389/09/15125000