دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/08/050
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/03/11158000
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1392/06/13158000
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/03/0679000
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/01/2079000
2354خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1387/09/1870000