يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2259خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/08/050
2259خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/03/11111500
2259خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1392/06/13111500
2259خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1391/01/2055600
2259خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1390/05/1151500