يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2262خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/08/050
2262خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/03/1171500
2262خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1392/05/3071500
2262خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1391/01/2036500
2262خدمات درماني90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1387/02/0530000