پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
341خدمات درماني70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1392/09/2420000
341خدمات درماني70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1392/03/2016000
341خدمات درماني70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1390/09/286900
341خدمات درماني70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1390/04/225000