پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
355خدمات درماني70آمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1391/11/305376000
355خدمات درماني70آمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1391/02/125376000
355خدمات درماني70آمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1384/11/23220690