چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11753خدمات درمانيآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1392/03/2035000
11753خدمات درمانيآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1391/08/1625000