پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11753خدمات درمانيآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1392/03/2035000
11753خدمات درمانيآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1391/08/1625000