چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1947خدمات درماني70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1392/03/2021000
1947خدمات درماني70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1391/07/1915000
1947خدمات درماني70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1390/05/1811500