جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
307خدمات درماني70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1392/03/066700
307خدمات درماني70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/10/024200
307خدمات درماني70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/03/233700
307خدمات درماني70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1390/05/182800