پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
303خدمات درماني70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1392/03/2017500
303خدمات درماني70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1391/10/0211000
303خدمات درماني70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1390/05/187800