دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2250خدمات درماني90آمپول - سيپروفلوکساسين - 10mg/ml 20ML1392/06/26150000
2250خدمات درماني90آمپول - سيپروفلوکساسين - 10mg/ml 20ML1392/05/13150000
2250خدمات درماني90آمپول - سيپروفلوکساسين - 10mg/ml 20ML1392/04/23130000