سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
291خدمات درماني70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1392/03/208800
291خدمات درماني70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/10/025500
291خدمات درماني70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/05/084700
291خدمات درماني70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1390/05/184000