شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1814خدمات درماني70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1393/07/029200
1814خدمات درماني70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1392/03/207700
1814خدمات درماني70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1391/10/024800
1814خدمات درماني70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1390/05/183400