دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
277خدمات درماني70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1392/06/0214000
277خدمات درماني70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1389/07/226000