پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/07/01802000
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/01/20441000
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1391/02/26615670
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1390/12/20498520
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1390/08/04395000
2376خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1389/08/05355000