پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2375خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/07/01540000
2375خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/05/15237000
2375خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1391/11/10237000
2375خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1391/06/31297000
2375خدمات درماني90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1391/02/16297000