چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11889خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1393/08/050
11889خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1393/06/24326500
11889خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1391/09/22170000
11889خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1390/08/08147500