جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
736خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1390/12/2395500
736خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/04/2357300
736خدمات درماني90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/07/01220000