شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2312خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1392/04/2317000
2312خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1390/05/1811500