جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
194خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1392/03/2014000
194خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/10/0210000
194خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/08/166900
194خدمات درماني70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1390/09/2810000