جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1394/03/256800000
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/09/1210000000
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/08/079600000
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/08/050
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/03/119000000
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/07/011000000
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/03/20600
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/01/11450
6700خدمات درماني95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1390/06/22200