سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
185خدمات درماني63آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/03/11806000
185خدمات درماني90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/11/01450000
185خدمات درماني56آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/09/15806000
185خدمات درماني62آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/03/11350000
185خدمات درماني62آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/03/11806000
185خدمات درماني90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1392/03/20350000
185خدمات درماني90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1391/05/21250000
185خدمات درماني90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1390/05/18160000