چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1414خدمات درماني70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1392/04/234600
1414خدمات درماني70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1390/05/183100