پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
176خدمات درماني70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1392/03/206400
176خدمات درماني70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1390/08/252800