پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/09/184659000
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/02/294900000