پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
165خدمات درماني70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1392/06/208000
165خدمات درماني70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1391/10/055000
165خدمات درماني70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1390/08/033600