جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
153خدمات درماني70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1393/12/2610000
153خدمات درماني70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1392/03/208000
153خدمات درماني70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1390/05/183400