پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
149خدمات درماني70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1393/12/267200
149خدمات درماني70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1392/03/205700
149خدمات درماني70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1391/07/193600