سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2372خدمات درماني84آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/08/070
2372خدمات درماني84آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/2610000000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/03/118000000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/02/2712241500
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/08/299631000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/06/268565000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/06/269631000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/03/219631000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/02/155320000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/12/206000000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/10/206430095
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/03/066235000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1390/09/095620000
2372خدمات درماني90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1390/11/126235000