يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1393/01/181000000
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/12/18800000
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/12/06800000
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/03/29500000
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1391/07/29200000
1402خدمات درماني90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1390/09/2270000