يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1392/03/206400
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/10/024000
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/06/283400
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1390/05/182800